O nás

II. MŠ – 17.listopadu 905 LITOMYŠL
Naše mateřská škola – tedy přesněji II. mateřská škola na ulici 17. listopadu v Litomyšli, se nachází v klidné části města. V místě tichém a klidném, dostatečně daleko od ruchu města, ale přeci jen blízko ke kulturním zážitkům a jeho životu. Rovněž je to i pár kroků do přírody, kterou máme vlastně za plotem – máme pěkný výhled na okrasné školky Litomyšl. Děti se zaujetím často pozorují práce ve školkách, kam chodíme i na návštěvu, protože přes lesopark je to také jen kousíček.
Školka má 5 tříd, které jsou moderně zařízeny. Jsou prostorné, opticky rozdělené na třídu a hernu. Další dělení prostoru poskytuje dětem dostatečné soukromí k různým hrám a navazování prvních interpersonálních vazeb. Třídy jsou barevně odlišeny:
bílá jsou KOŤATA, zelené jsou VEVERKY, oranžové jsou BERUŠKY, modré jsou RYBIČKY, žlutá jsou SLUNÍČKA
Ve školce se nachází sauna, kterou děti pravidelně v chladných měsících (listopad – březen, podle počasí) navštěvují i minitělocvična, kde se mohou bez obav vydovádět i s míčem a ostatním tělocvičným nářadím.
Na zahradě je několik pískovišť s dostatečným množstvím hraček, 2 domečky jako stvořené pro dětské hry, prolézačky, „opičí“ dráha, pérové houpačky a také dětské venkovní sprchy, kde se děti mohou osvěžit v horkých letních měsících. Zkrátka dětský ráj. Děti zde rády pobývají, vybavení jim poskytuje dostatek volnosti vhodné k tak důležitým spontánním hrám a je i bezpečné – na trávnících dětem nehrozí žádné nebezpečí.
Nabídka společných aktivit je rozmanitá a vyhovuje všem věkovým kategoriím dětí. Jsou zapojeny děti, i jejich rodiče a to je pro nás všechny moc důležité.


Koncepce rozvoje II.mateřské školy Litomyšl 2019

Úvod
Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji učení. Výchovně vzdělávací činnost mateřské školy je jasně daná platným dokumentem – Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Jeho hlavním cílem je rozvíjet dítě ve všech směrech s ohledem na jeho věk, schopnosti a individualitu. S pomocí školního vzdělávacího programu bychom se měli snažit být dětem těmi nejlepšími průvodci na jejich cestě za poznáním.

I. Vize školy
Vize školy – chceme,aby škola měla dobré vztahy, které všestranně rozvíjí všechny děti, je otevřená veřejnosti, spolupracuje se svým okolím a zároveň je schopná se od něho něco naučit. Měla by víc vyrazit do reálného světa. Tuto vizi chceme naplnit v duchu těchto zásad:

1) Pohoda prostředí – vést děti ke vzájemné úctě, důvěře, uznání, snášenlivosti, spolupráci, otevřenosti v komunikaci ( bez strachu a napětí ) a k empatii. Vytvářet přátelské klima a estetický vzhled školy. Vést děti ke vzájemné spolupráci, vstřícnosti, důvěry a přátelství. K tomu je potřeba, aby ve škole fungovaly sociální vztahy a celý kolektiv byl naladěn na vizi vedení školy. Pro dobrý chod školy je důležité vytvářet nejen dobré edukativní prostředí pro děti, do kterého se rády vracejí a které je dále motivuje, ale vedení školy musí vytvářet i kvalitní prostředí pro ostatní pracovníky. Na základě dobrých mezilidských vztahů, dobré komunikace, vytvářet dobré klima školy, dobrou kulturu školy a tím i ovlivňovat image školy.

Základní rovinu sociálních vztahů v mateřské škole tvoří interakce učitelky a dětí.
Zejména platí, že dospělý je pro dítě předškolního věku jednoznačnou autoritou, dítě přijímá názory dospělých nekriticky, tak jak jsou mu předkládány. Zároveň je pro dítě vzorem a modelem chování a reagování. To je zavazující.

Další rovinu tvoří vztahy mezi učitelkami a spolupracovnicemi v rámci jedné mateřské školy. Významně se podílejí na rozvíjení sociálního a emočního klimatu v mateřské škole.

Velmi důležitá je rovina vztahů mezi učiteli a rodiči.
Rodiče jsou významnými sociálními partnery učitelky mateřské školy. Spolupodílejí se na efektivitě práce učitelky, spoluvytvářejí klima v mateřské škole. Do vzájemných interakcí v této rovině vstupuje fakt, že rodiče jsou prvními učiteli dítěte. Učitelé mateřské školy jsou partnery rodičů / měli by být / ve výchovné a vzdělávací péči o dítě předškolního věku. Učitelka může svými profesními dovednostmi významně ovlivnit interakci a vztahy s rodiči.

Mezi další rovinu patří i to, že učitelé mají poměrně vymezené místo ve společenských vztazích. Na profesní roli učitele klade společnost nemalé nároky / nejen v současné době /. K roli učitele patří příslušná odborná úroveň, profesní dovednosti, osobnostní charakteristiky…
Síť sociálních vztahů v mateřské škole je nejen rozsáhlá a spletitá / učitelé – děti – rodiče / ale také je charakteristická tím, že její účastníci v ní působí dlouhodobě.

2) Zdravé učení – usilovat o praktickou využitelnost toho, co se děti ve škole naučí, jaké dovednosti si osvojí, naváží na to, co znají, co je zajímá a využijí přímé zkušenosti. Klást důraz na prožitkové učení. Výběr činností vybírat tak, aby byl přiměřený osobnostem a věku dětí, vychází však z povinného RVPPV – podporovat sebehodnocení a motivující hodnocení. Dbát na správnou životosprávu dětí, jejich režim dne a pohybovou aktivitu.

3) Otevřené partnerství – vytvářet u dětí pocit zodpovědnosti za své chování, cit pro spravedlnost a nutnost respektovat daná pravidla. Využít zapojení rodičů do života školy. Zaměřit se na větší informovanost – webové stránky, zavést internetovou komunikaci s rodiči prostřednictvím služby „Správa MŠ“, články v tisku a nástěnky, které bude nutné inovovat tak, aby byly pro rodiče přehledné. Jasně, srozumitelně a podle zájmu nastavit konzultační hodiny pro rodiče, které mají potřebu se poradit o výchovně vzdělávacích postupech. Pokračovat v dobře nastavené spolupráci se základními školami. Spolupracovat s místními organizacemi a firmami.

Mezi priority patří:

1. Informační technologie
2. Sportovní a pohybové aktivity
3. Rozvoj řeči a prevence řečových vad
4. Environmentální výchova
5. Polytechnická výchova

Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby se všechny priority vzdělávání vzájemně prolínaly a doplňovaly.

ad.1) Informační technologie – získáním těchto / doplňkových / dovedností je klíčovým tématem současného vzdělávání ( nejen základního ).
Přestože chceme chránit každé dítě před negativním vlivem médií, musíme rovněž konstatovat, že mají obrovské možnosti, které se nabízejí pro pozitivní ovlivnění rozvoje dítěte. Kolik úžasných příležitostí předkládá v současnosti televize, internet, knížky i tolik diskutované počítačové hry. Neměli bychom zdůrazňovat jen negativní vliv médií. Na jedné straně je IT technologiím oprávněně vytýkána určitá jednostrannost, fakt, že vedou děti k pasivnímu konzumu.
Na druhé straně je třeba utvářet a posilovat mediální dovednosti dítěte tak, aby postupně dítě samo přebíralo zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Prostředky k dosažení cíle:
• Snažit se o získání finanční částky na zakoupení vhodných technologií ( využít šablon II, dotačních programů vyhlášených MŠMT, sponzoringu atd.).
• IT dovednosti, IT gramotnost, zavádění nových technologií do výuky ( notebook, interaktivní tabule, tablety, elektronické tužky…s výukovými programy pro děti z MŠ).
• Ve spolupráci se zřizovatelem zrekonstruovat elektriku, která není nastavena pro narůstající počet moderních technologií.
• Zapojit pedagogy do vzdělávání v IT technologiích.

ad.2) Sportovní a pohybové aktivity – mateřská škola má rozlehlou zahradu, která se nabízí pro všestranné využití.
Emoční, motivační a sociální vývoj předškolního věku je charakteristický potřebou být aktivní. Tato aktivita se projevuje verbálně, poposedáváním, různými pohyby, které mimochodem ortopedi vysvětlují růstem dlouhých kostí a tím spojenou potřebu pohybu. Tato aktivita má jistě biologický i psychosociální aspekt. Dítě předškolního věku tedy potřebuje více než kdy jindy stabilní zázemí, které mu dává energii a chuť do zkoumání a zvídavosti. Předškoláka lze nejvíce a nejefektivněji motivovat novými podněty v rámci hry se známými a přátelskými vrstevníky.
Hra u dítěte ovlivňuje učební a pracovní návyky. Souvisí s rozvojem motoriky a rozvojem kongitivních struktur, s motivačně – volními vývojovými faktory, s rozvojem a naplňováním sociálních vztahů. Pestrost a spontánnost her, zapojení dítěte v nich a jeho soustředění závisí na mnoha činitelích – emoční atmosféře, na dostatku času a podnětů, na přiměřenosti podnětů. Zároveň však platí, že si dítě může hrát přinejmenším stejně kvalitně a s plným nasazením v lese s kůrou, dřívky a kamínky jako se složitou hračkou.

Prostředky k dosažení cíle:
• Dbát na bezpečný a dostatečný pohyb jak v prostorách MŠ, tak i mimo ně. Vhodným náčiním a nářadím podněcovat děti k obratnosti, odvaze, nebojácnosti a tím i k otužování svého zdraví.
• Vybavit třídy a zahradu herními prvky podněcující pohyb.
• Zařazovat co nejvíce činností ven do přírody ( k dosažení vzdělávacích cílů není potřeba drahých didaktických pomůcek ).
• Využít spolupráce s rodiči a různými institucemi.
• Snažit se o získání finanční částky na nákup nebo zhotovení herních prvků na zahradu MŠ ( sledovat vyhlašování dotačních programů na vybavení zahrad MŠ, sponzoring).

ad.3) Rozvoj řeči a prevence řečových vad – mateřská škola výrazně pomáhá přirozenému vývoji dětské řeči a má velký význam v prevenci řečových vad. Předpokladem kvalifikované podpory řečových schopností malých dětí je znalost vývojových zákonitostí. Učitelka je zde jako řečový vzor. Měla by s dětmi především hodně mluvit, zařazovat předčítání knížek, podněcovat děti k řeči. Rozvoj řeči souvisí s rozvojem motoriky i rozumových schopností.
Prostředky k dosažení cíle:
• Náprava hlásek patří do kompetence klinické logopedie.
• Spolupráce s klinickým logopedem a pod jeho vedením procvičovat vadné hlásky – hlavně logopedičtí asistenti.
• Zařazovat do běžného dne logopedické chvilky, cvičení motoriky mluvidel nebo fonematického sluchu.
• Vybavit třídy vhodnými knihami pro děti a pomůckami podněcujícími představivost, fantazii a rozvoj řeči a denně je využívat.
• Zařadit semináře, školení s tématem prevence řečových vad, zapojit se do vyhlášených programů MŠMT s předčtenářskou gramotností.
• Zřídit v mateřské škole knihovnu dětské i odborné literatury, která by byla i k zapůjčení rodičům.

ad.4) Environmentální výchova – je nedílnou součástí předškolního vzdělávání, děti jsou jejím prostřednictvím vedeny k poznávání přírody, k objevům, experimentům. Učí se pozorovat, vnímat, porovnávat. Těmito metodami získávají poznatky, zkušenosti, kladné hodnoty, postoje potřebné k utváření vztahu člověka k živé a neživé přírodě. Získávají pojem o prevenci, péči o životní prostředí, popřípadě hledají řešení – nápravu už vzniklých škod. Prvních 6 – 7 let života dítěte je dle psychologů stěžejních pro období budování postojů a hodnot. Období předškolního věku je tedy optimální start pro začátek seznamování s přírodou a jejími zákonitostmi.
„Učitelka mateřské školy nepřibližuje dětem svět tím, že o něm vykládá ale tím, že dětem podává přímo návod k jeho samostatnému objevování, sbírání a zpracování informací o něm.“( Barwinek, 1976, s. 6 ). Jestliže si dítě tyto schopnosti a dovednosti osvojí již v předškolním období, ponese si je i do dospělosti.

Prostředky k dosažení cíle:
• Klást důraz na přímý kontakt s přírodou. Exkurze a monitoring přírody. S dětmi se snažíme být co nejvíce času venku. Kromě využití zahrady také chodíme do blízkého i více či méně vzdáleného okolí mateřské školy.
• Aktivity z řízených činností propojovat a dle možností převádět ven, protože když děti chceme učit o přírodě, není nic lepšího, než je učit v přírodě.
• Na zahradě máme vytipované koutky pro pěstování bylinek a jedlých plodin. Postupně je budeme osazovat, starat se o ně a pozorovat, jejich růst, květenství a plody.
• Postupně dovybavit třídy vhodnými pomůckami pro pozorování přírody (lupy, dalekohled, mikroskop, síta atd.). Navázat spolupráci se zahradnictvím, zahradnickou školou atd.
• Zapojit se do projektů určených pro mateřské školy zaměřené na přírodu a ekologickou výchovu.
• Vybavit knihovny na třídách takovými texty, abychom prostřednictvím příběhů a pohádek ať už čtených nebo vyprávěných mohli motivovat děti k dalším činnostem.

ad. 5 Polytechnická výchova – děti se v mateřské škole učí pohybovat v technickém světě, porozumět mu a vše okolo poznávají aktivně. Pomůcky pro polytechnickou výchovu rozvíjí jejich znalosti o technice, konstruktivní myšlení, získávají cvik a rozvíjejí jemnou motoriku ruky. Děti si osvojují používání základních nástrojů a nářadí a učí se používat také různé materiály. Při konstrukčních činnostech se učí řešit postup a nacházet řešení, pracovat podle plánku, procvičují odhad vzdálenosti, váhy, velikosti, délky… Z vlastního prožitku pracovních činností pak vyplyne i přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte – radost z práce, sebekázeň, smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc.

Prostředky k dosažení cíle:
• Práce s různými materiály – papír, dřevo, kov, přírodní materiály atd.
• Zařazovat do činností rčůzné pokusy ( s vodou, barvou, materiálem, megnetem apod. ).
• Vybavit školu vhodnými nástroji, nářadím a pomůckami pro práci s různými materiály – kladívka, pilky, šroubováky, hřebíky…
• Dbát na bezpečnost při práci s nářadím – vysvětlovat a vštěpovat dětem zásady bezpečnosti při práci. K tomu slouží dětská představení, vhodné knihy s příběhy zaměřenými na toto téma.
• Exkurze do míst, kde se děti seznamují s manuálními činnostmi – truhlář,kadeřnice, obuvník, švadlena, kuchař, práce v zemědělství a živočišné výrobě…

II. Základní cíl:
Základní cíle vyplývají z vize školy a jsou dále podrobně zpracovány ve školním vzdělávacím programu. Z pedagogického hlediska usilujeme o to, aby vzdělávání v mateřské škole vedlo k tomu, aby dítě na konci předškolního období získalo v rozsahu svých předpokladů a individuálních možností věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro život. Celý vzdělávací program by měl být orientován tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet.
Jednoduše mateřská škola je místem, kde je dítě vedeno k samostatnosti a k pozitivnímu „sebepojetí“.
Dítě navštěvující mateřskou školu se učí jednat v dětské skupině, komunikovat nejen s vrstevníky, ale respektovat určitá pravidla i přirozenou autoritu učitelky mateřské školy.
Učí se hrou prostřednictvím prožitků z běžných denních situací.
Všechny situace, činnosti a aktivity jsou v tomto období pro dítě obohacující, přičemž hra je nejdůležitější činností dítěte. Ale musíme mu nabízet i činnosti, které jsou odpovědnější, kde dítě svou fantazii rozvíjí, přizpůsobuje, respektuje nějaký záměr, převzalo za svoji činnost nějakou zodpovědnost. Kdy vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života.

Avšak velmi zásadní jsou pro mne vztahy a klima na pracovišti.

Jasnými pravidly, jak pro děti, tak pro pedagogické a provozní pracovníky, předejít nedorozuměním, střetům a konfliktům. Spokojený a vyrovnaný kolektiv je zárukou kvalitní práce. Vzděláváním pedagogických pracovníků dochází ke zkvalitnění a prohlubování své práce.
Ráda bych, kdyby se pedagogický kolektiv zaměřil na prohlubování vzdělávání právě v oblasti, kde je uplatňován pedagogický styl, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Kdy vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života.
Pro rozvíjení profesních dovedností využitelných v práci učitelky mateřské školy si můžeme vybrat různé způsoby – od pokusů cestou náhodných úspěchů nebo chyb a omylů až k cílevědomému postupu při jejich osvojování a rozšiřování.
Vědět totiž nemusí znamenat umět!

Je důležité dosáhnout úspěchu, uznání a spokojenosti. Důležitější je, jakým způsobem.

Romana Vacková – ředitelka školy

Nepřehlédněte

Pověřenec pro ÚOOÚ Ing. Klára Hudečková tel.: +420720073518 e-mail: poverenec@litomysl.cz
Informace 2020

Informace o lyžařském kurzu pro předškoláky na liště "AKTUÁLNĚ".

Plavecký a lyžařský kurz - informace na liště "AKTUÁLNĚ ."

Ochrana a zpracování osobních údajů
na hlavní liště

ID Datové schránky x9fqzjc

Telefony: pevná 461 612 280

e-mail: 2ms@litomysl.cz
webové stránky: ww.2ms.litomysl.net

kuchyn2ms@seznam.cz - e-mail na odhlašování a přihlašování dětí do MŠ.

Rubriky